Arbeitsgruppen

Arbeitsgruppe Univ. Prof. Dr. Ch. E. Düllmann
Illustration

 Univ.-Prof. Dr. Christoph Düllmann

Telefon: +49 (0)6131 - 39 - 25852
Fax: +49 (0)6131 - 39 - 25253
E-Mail:
www: superschwere Elemente 
  ECHo (Elektron - Neutrino-Masse)

Arbeitsgruppe Univ. Prof. Dr. T. Reich
Illustration

 

  Univ. Prof. Dr. Tobias Reich

Telefon:   +49 (0)6131 - 39 - 25250 
Fax:  +49 (0)6131 - 39 - 27250 
E-Mail:  
www: www.akreich.kernchemie.uni-mainz.de

 


Arbeitsgruppe Juniorprofessor Dr. Dieter Ries
Illustration

 

Juniorprofessor Dr. Dieter Ries

Telefon:     +49 (0)6131 39 - 25314

Fax:           +49 (0)6131 39 - 24510

E-Mail:       

Arbeitsgruppe ultrakalte Neutronen

 


Arbeitsgruppe Univ. Prof. Dr. F. Rösch
Illustration

 

  Univ. Prof. Dr. Frank Rösch

Telefon:   +49 (0)6131 - 39 - 25302 
Fax: +49 (0)6131 - 39 - 24692
E-Mail:
www:

https://www.ak-roesch.radiopharmazie.kernchemie.uni-mainz.de